ביטוח אנשי מפתח
בחברות רבות קיים איש מפתח המוגדר כאדם שיציאתו מהתמונה תגרום נזק קשה לחברה. אנשי מפתח הם המחזיקים את הרעיון או הידע לממש אותו והם בעצם נושאי הבשורה מהבחינה השיווקית, הניהולית, הטכנולוגית או העסקית. איש מפתח יכול להיות כל אדם בכל סוג תפקיד. ברוב המקרים עלות הביטוח לאיש מפתח נחשבת למעסיק כהוצאה מוכרת (אלא אם איש המפתח הוא חבר בעל שליטה בחברה).

למה זה חשוב?
חסרונו של איש מפתח בחברה יכול לגרור נזק כספי ולעיתים אף להתמוטטות החברה. לכן נהוג לערוך ביטוח לאיש מפתח כך שאם אותו איש מפתח יאבד את יכולתו לעבוד מסיבות שונות המוגדרות בפוליסה, ישולם סכום כסף המוגדר מראש בהתאם לשוויו של איש המפתח. כסף זה משולם לחברה והופך אותה ליציבה הרבה יותר, עמידה בפני זעזועים שונים ובטוחה יותר להשקעה.

כיצד רוכשים את הביטוח?
בחירת אנשי המפתח - איש מפתח מוגדר ככזה שיציאתו מהתמונה תגרום לחברה נזק קשה עד בלתי הפיך מהסוגים הבאים:
א. פגיעה בפיתוח מוצרים.
ב. אובדן ידע וניסיון מיוחדים.
ג. אובדן שווקים.
ד. אובדן מקורות אשראי.
ה. פגיעה בייצור.
ו. פגיעה בהכנסות וברווחים.

לכם, כמעסיקים, חשוב מאוד שתמחור איש המפתח יעשה בצורה נכונה ומספקת שתענה על צרכי החברה במקרה הצורך. אומנם אין נוסחה לתמחור איש מפתח אבל ישנם קווי מחשבה כלליים. אם ההערכה היא, למשל, שללא איש המפתח, תאבד החברה את מירב ערכה, כדאי לבטח את איש המפתח בסכום המתקרב לערכה של החברה.
ניתן לבטח גם מספר אנשי מפתח. כלומר, יכול להיות מקרה של חברה בשווי מיליון דולר, בעלת ארבעה אנשי מפתח שכל אחד מהם מבוטח בסכום של מיליון דולר.

ביטוח איש מפתח בסכום העולה על ערכה של החברה, על סמך הערכות לערך עתידי גבוה יותר הוא בעייתי. במקרה כזה, יתכן שחברת הביטוח תבחר לפנות לחברת ביטוח משנה, במקרים אלה יבחן נושא הסיכון המוראלי. סיכון מוראלי הוא מצב ממנו מנסות חברות הביטוח להתגונן, בו קיים איש מפתח המבוטח בסכום גבוה מאוד והחברה נופלת. במצב כזה הסיכוי היחיד של המשקיעים להחזיר את כספם הוא במצב שיקרה משהו לאיש המפתח. והסכום ימומן ע"י חברת הביטוח.

שימו לב!
לאחר בחירת אנשי המפתח, ייבדקו אנשי חברת הביטוח האם האנשים שנבחרו הם אכן אנשי מפתח. יתרה מכך, אם שלטונות המס בודקים ומוצאים שאיש המפתח הוא אכן איש מפתח, נחשב הביטוח כהוצאה מוכרת. (במידה ואיש המפתח אינו חבר בעל שליטה בחברה).

מפני מה כדאי לחברה לבטח איש מפתח?
ביטוח אנשי מפתח מורכב מ - 2 מרכיבים:
1. ביטוח למקרה מוות - במקרה מות איש המפתח תקבל החברה סכום ביטוח חד פעמי שהוגדר מראש.
2. נכות תמידית - במקרה של נכות תמידית הנגרמת לאיש המפתח מקבלת החברה לאחר כחצי שנה, סכום חד פעמי שהוגדר מראש.


למה צריך לשים לב?
קודם כל חשוב לבדוק האם יש בחברה איש מפתח אמיתי. על מנת לבדוק זאת עליכם לשאול את עצמכם את השאלות הבאות:
1. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית ביכולת הפיתוח של החברה?
2. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית באשראי החברה ובשווקים העסקיים שלה?
3. האם ישנו אדם בחברה שהעדרו יפגע משמעותית בייצור או ברווחי החברה?
4. האם במקרה של העדר אותו אדם ניתן יהיה לפצות על כך בצורה חלקית, באמצעות סכומי כסף גדולים שיתמכו בהעדרו?

לתשומת לבכם!
חשוב מאוד שהביטוח יתן מענה גם למקרים בהם איש המפתח לא יכול לעבוד לתקופה מוגבלת לא בגלל מוות אלא, למשל, משום שעבר תאונת דרכים. על מנת שהביטוח יכסה מקרים כאלו יש להוסיף ביטוח אובדן כושר עבודה לאנשי מפתח, שלא נכלל בעבר ברוב הפוליסות לציבור זה.

אילו גורמים משפיעים על גובה הפרמיה?
1. גיל המבוטח.
2. מין המבוטח.
3. מעשן / לא מעשן.
4. סוג המקצוע והעיסוק.

ביטוח שותפים
בביטוח שותפים מבטחים את חיי השותפים. גובה סכום הביטוח אמור לשקף את שווי חלקם בשותפות, כך שבמקרה בו נפטר אחד מהם ישולם חלקו, כסכום ביטוח, לבני משפחתו, והשותפות תמשיך להתקיים מבלי שיווצר מצב בו יאלצו השותפים הנותרים בחיים לשלם את חלקו בשותפות או "לקבל" את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק, החברה או השותפות.
נושא זה צריך להיות מוסדר כחלק מהסכם בין השותפים.

על פי סעיף 42 בפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה – 1975, במקרה שאחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל, תפורק השותפות אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין השותפים.

מהן האלטרנטיבות בעת פירוק השותפות עקב מות אחד השותפים?
1. מכירת נכסי השותפות לאחר תשלום החובות, סיום עסקיה וחלוקת היתרה בין השותפים ובין עזבונו של הנפטר.
2. כניסת יורשי הנפטר במקומו לשותפות.
3. כניסת שותף חדש הרוכש את חלקו של הנפטר מיורשי הנפטר, עקב פטירה ולא כתוצאה מיוזמה של השותפים שנותרו בחיים.
ברוב המקרים הללו, השותף לא יהיה מתאים כי היורשים מעוניינים במכירה מהירה ולא משנה להם מי ירכוש את חלקם
בשותפות.
4. השותף או השותפים הנותרים בחיים רוכשים את חלקו של השותף שנפטר.

האלטרנטיבה המועדפת היא האחרונה, קיימות סיבות רבות לדחייתן של 3 האלטרנטיבות הראשונות והן:
1. מכירה בתנאי לחץ גורמת להפסדים, כלומר, קבלת תמורה נמוכה מהשווי האמיתי.
2. הליכי פירוק מזמינים לחץ מצד הנושים ובסופו של דבר פוגעים בעסקים ובמוניטין, אף אם אין לבעלי החוב סיבה לדאגה.
3. לא תמיד ניתן לממש את נכסי השותפות, גם במחיר של הפסד ובדרך כלל השותף הנותר לא יוכל להוציא עשרות או מאות
אלפי דולרים לרכישת חלקו של הנפטר.
4. יורשי השותף שנפטר (אלמנה או ילדים) אינם בעלי רקע מקצועי ומסחרי מתאים להתנהלות השותפות. גם בשותפות שאינה
דורשת כישורים מקצועיים מיוחדים קשה ליורשים למלא כיאות את מקום הנפטר.
5. ברוב המקרים, שותף חדש שיכנס לשותפות ביוזמת היורשים, לא יהיה השותף המתאים ליתר השותפים, כפי שהם היו בוחרים
בו לו ניתנה להם אפשרות הבחירה.

מהם יתרונות רכישת חלקו של השותף שנפטר על ידי השותפים הנותרים?
1. מניעת מכירת העסק בהפסד והמשך קיומו הסדיר ללא פגיעה במוניטין או בקשרי המסחר.
2. מניעת קבלתו של שותף בלתי רצוי שמשמעותה קשיים בפעילות העסק.
3. מתן אפשרות ליורשי השותף שנפטר לקבל סכומים שיהוו תמורה נאותה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, ומקור הכנסה
לשמירה על רמת חייהם.
4. מניעת הוצאות מיותרות לשותפות ולשותפים הנובעות משיבוש מהלך העסקים הרגיל.

כיצד ביטוח שותפים נותן מענה לכל הבעיות שתוארו עד כה?
כדי לממש את הפתרון הרצוי יש צורך בקביעת הוראות מיוחדות בהסכם השותפות שיבטיחו את זכויות היורשים ואת העברת חלקו של השותף שנפטר לשותפים הנותרים ללא תקלות ושיבושים בעסק. הדרך לפתרון זה היא ביצירת קרן שתעמוד בעת הצורך למטרת העברת חלקו של הנפטר לשותפים הנותרים. קרן כזו שתהיה מובטחת בכל עת שתידרש (כלומר במות השותף), ניתן ליצור רק במסגרת פוליסה לביטוח חייו של כל שותף.

הסכום שישולם על ידי חברת הביטוח יהווה (בדרך כלל) חלק נכבד מהתמורה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, יהיה זמין במועד הרצוי, ימנע את הצורך בהלוואות ויבטיח לשותפים הנותרים שותף "חדש" אידיאלי - הם עצמם.

כיצד ינהגו שותפים בחברה?
להבדיל משותפות, עם פטירתו של שותף בחברה, אין החברה מתפרקת והמניות עוברות בירושה.
כדי למנוע מצב בו המניות עוברות ליורשים ההופכים באופן אוטומאטי לשותפים חדשים בחברה, מומלץ לנסח הסכם (אשר יעוגן גם בתקנות החברה) לפיו השותפות הינה למקרה חיים בלבד ועם פטירת מי מהשותפים, המניות שלו הופכות למניות נדחות, ותמורה בגינן תשולם באמצעות פוליסת הביטוח.

מה חשוב לוודא?
1. יש לערוך הסכם שותפים (מומלץ להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום) אשר יכלול את כל התרחישים הנובעים ממקרי מוות, נכות
ופרישה של השותפים.
2. יש לערוך פוליסות ביטוח פרטיות כאשר המבוטח הינו השותף ובני משפחתו הם המוטבים. חשוב לזכור כי במקרה והמוטבים
אינם בני המשפחה – סכום הביטוח יחוייב במס.
3. מומלץ להסדיר את תשלום הפרמיות מחשבון השותפות או החברה וזאת לצורך פיקוח בלבד, שהרי הפוליסות הן פוליסות פרט
והפרמיה אינה נחשבת כהוצאה מוכרת.
4. יש לעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת על פי שווי חלקו של השותף בעסק.

במיוחד בתקופה זו אנו חשים ומוקירים בחשיבות של הכנסה פאסיבית, שיכולה לכלכל אותנו בכל מצב, גם שאנו לא עובדים, גם כשאין הכנסות אחרות ואו חלילה במקרה של חולי,

ניתן לקבל הכנסה פאסיבית מהרווח של כל השקעה, הרווח יכול לנוע בין 5% ועד 20% מההשקעה, תלוי בסוג ההשקעה ובאופי ההשקעה המותאם לצורך האישי שלכם,

במידה ואין סכום להשקיע או שרוצים למנף השקעה קיימת, ניתן -

לבצע משכון על נכס קיים ולקבל משכנתה ואותה להשקיע ולמשוך את הרווח לאחר עלות הריבית של המשכנתה,

ליטול הלוואה לכל צורך מהבנק, קרנות השתלמות, קופות גמל, תכניות חיסכון, רכב, או כל אפשרות אחרת שתיתן לכם סכום השקעה ראשוני,

לאחר שנטלתם את הסכום, נשקיע אותו בהתאם לצורך האישי שלכם ונבצע משיכה אוטומטית חודשית ישירות לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בניהול, הוצאות, השקעת זמן וכו'.

למי שאין כל הון התחלתי ואו נכס למשכון צריך להתחיל ליצור הון ראשוני ע"י הפקדה חודשית לחיסכון, עד שייווצר הון ראשוני המאפשר משיכת הרווח הריאלי,

לפרטים על האפשרויות פנו אלינו

 

 

קרנות השתלמות מובילות 

המשבר הכלכלי לא פגע בהפקדות לקרנות ההשתלמות, שגדלו ב-4% • ומי הובילו את דירוג התשואות בהשתלמות?

 

גידול בהפקדות לקרנות ההשתלמות ב-2020
השוק השני הכי צומח בתחומי החיסכון לטווח ארוך המרכזיים הוא זה של קרנות ההשתלמות, שהצבירה בו בסוף 2020 הייתה גבוהה בכ-9% מזו שהייתה בו בסוף 2019. הגידול כאמור קרה בעקבות תשואה נומינלית ברוטו חיובית, בשיעור ממוצע של כ-4.8%, ובעקבות הפקדות בהיקף של כ-26.6 מיליארד שקל שזרמו לקרנות הללו בשנה שעברה.

אגב זאת, למרות המשבר החריף שנוצר בשל התפרצות וירוס הקורונה, ושהשפיע מאוד על התעסוקה, הרי שההפקדות לקרנות ההשתלמות ב-2020 היו גבוהות בכ-4.4% מההפקדות שזרמו לקרנות ב-2019. אומנם מדובר על ירידה בקצב הגידול בהפקדות ביחס למה שנרשם ב-2019, אבל עדיין מדובר בגידול בשנה של משבר יוצא דופן, שבמסגרתו הוצאו ישראלים רבים לחל"ת או אף פוטרו, ועצמאים רבים איבדו את מקור הכנסתם.

לכן, הגידול בהפקדות גם ב-2020 מעיד על כך שכנראה רוב אלה שנפגעו ממשבר הקורונה לא נמנים עם האוכלוסיות החזקות יותר, אלה שנהנות מקרנות השתלמות מהמעסיקים (ובראשם עובדי המדינה), אלא על שכבות חלשות יותר בסולם התעסוקה בישראל.

בראש: מיטב דש, אלטשולר שחם ומור
התשואה החיובית הממוצעת של קרנות ההשתלמות מאפיינת את כל קרנות ההשתלמות הכלליות העיקריות, שפתוחות לכלל הציבור ושמנהלות מעל חצי מיליארד שקל, ושמנוהלות על-ידי בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח.

בראש הטבלה ניצבת קרן ההשתלמות של מור, שכמו בגמל לתגמולים נהנית מאוד מכל היתרונות לקוטן שהיו לה בתחילת השנה ובמהלכה, ושכנראה יעומעמו בעתיד לאור הצמיחה החדה בנכסי הקרן.

כך, במקום השני בטבלת התשואות בהשתלמות, בסביבה שכנראה יותר מייצגת מבחינת התשואות, מוליכה בראש אלטשולר שחם כללי ב', ואחריה שתי הקרנות של מיטב דש. עוד בולטות לחיוב הקרנות של הפניקס, שתחת השם של בית ההשקעות של הקבוצה - אקסלנס, ושל כלל ביטוח.

בבחינת התשואות בקרנות ההשתלמות המנייתיות עולה כי מור היא המובילה בשנה חיובית ותנודתית מאוד בתחום האקוויטי, ואחריה, ומעל כל היתר, הקרן המנייתית של אנליסט, כשבמקום השלישי ניצבת הקרן של מיטב דש.

יש עוד גופים שבלטו בשנה החולפת בתשואות בשוק ההשתלמות, והם כמה מהגופים הענפיים והמפעליים, שלא פתוחים לכלל הציבור, ולא נמצאים ב"משחק" השיווקי, ובראשם קרן ההשתלמות מינהל, שהציגה תשואה שנתית של 8.4% - שנייה רק למור.

קרדיט לעיתון גלובס -רון שטיין 26/01/2021

 

 

צור קשר

יצירת קשר- רפאל כהן

גיבורי ישראל 10, פולג, נתניה.

טלפון: 072-2384238

פקס: 074-7930075

נייד: 052-3347300

דואר אלק':

refael@insurance-service.co.il

 

הצהרה

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אתר זה הינו אתר שיווק פנסיוני ובעלי האתר מחזיקים ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המובא כאן הינו לצורך ידע כללי בלבד. גילוי נאות - רפאל כהן ניהול פיננסי אישי אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. רפאל כהן ניהול פיננסי אישי הינו סוכן ביטוח פנסיוני, אשר משווק מוצרים פנסיוניים, פיננסיים ומוצרי ביטוח אשר בגינם הוא זכאי לעמלות זהות מכל החברות ואו שגובה שכר טרחה עפ"י המפורסם במחירון כאן באתר ועל פי ההסכמים הקיימים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות כפי שמופיע בגילוי נאות. 

© 2017 Refael Cohen. All Rights Reserved.