ביטוח שותפים

ביטוח שותפים
בביטוח שותפים מבטחים את חיי השותפים. גובה סכום הביטוח אמור לשקף את שווי חלקם בשותפות, כך שבמקרה בו נפטר אחד מהם ישולם חלקו, כסכום ביטוח, לבני משפחתו, והשותפות תמשיך להתקיים מבלי שיווצר מצב בו יאלצו השותפים הנותרים בחיים לשלם את חלקו בשותפות או "לקבל" את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק, החברה או השותפות.
נושא זה צריך להיות מוסדר כחלק מהסכם בין השותפים.

על פי סעיף 42 בפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה – 1975, במקרה שאחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל, תפורק השותפות אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין השותפים.

מהן האלטרנטיבות בעת פירוק השותפות עקב מות אחד השותפים?
1. מכירת נכסי השותפות לאחר תשלום החובות, סיום עסקיה וחלוקת היתרה בין השותפים ובין עזבונו של הנפטר.
2. כניסת יורשי הנפטר במקומו לשותפות.
3. כניסת שותף חדש הרוכש את חלקו של הנפטר מיורשי הנפטר, עקב פטירה ולא כתוצאה מיוזמה של השותפים שנותרו בחיים.
ברוב המקרים הללו, השותף לא יהיה מתאים כי היורשים מעוניינים במכירה מהירה ולא משנה להם מי ירכוש את חלקם
בשותפות.
4. השותף או השותפים הנותרים בחיים רוכשים את חלקו של השותף שנפטר.

האלטרנטיבה המועדפת היא האחרונה, קיימות סיבות רבות לדחייתן של 3 האלטרנטיבות הראשונות והן:
1. מכירה בתנאי לחץ גורמת להפסדים, כלומר, קבלת תמורה נמוכה מהשווי האמיתי.
2. הליכי פירוק מזמינים לחץ מצד הנושים ובסופו של דבר פוגעים בעסקים ובמוניטין, אף אם אין לבעלי החוב סיבה לדאגה.
3. לא תמיד ניתן לממש את נכסי השותפות, גם במחיר של הפסד ובדרך כלל השותף הנותר לא יוכל להוציא עשרות או מאות
אלפי דולרים לרכישת חלקו של הנפטר.
4. יורשי השותף שנפטר (אלמנה או ילדים) אינם בעלי רקע מקצועי ומסחרי מתאים להתנהלות השותפות. גם בשותפות שאינה
דורשת כישורים מקצועיים מיוחדים קשה ליורשים למלא כיאות את מקום הנפטר.
5. ברוב המקרים, שותף חדש שיכנס לשותפות ביוזמת היורשים, לא יהיה השותף המתאים ליתר השותפים, כפי שהם היו בוחרים
בו לו ניתנה להם אפשרות הבחירה.

מהם יתרונות רכישת חלקו של השותף שנפטר על ידי השותפים הנותרים?
1. מניעת מכירת העסק בהפסד והמשך קיומו הסדיר ללא פגיעה במוניטין או בקשרי המסחר.
2. מניעת קבלתו של שותף בלתי רצוי שמשמעותה קשיים בפעילות העסק.
3. מתן אפשרות ליורשי השותף שנפטר לקבל סכומים שיהוו תמורה נאותה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, ומקור הכנסה
לשמירה על רמת חייהם.
4. מניעת הוצאות מיותרות לשותפות ולשותפים הנובעות משיבוש מהלך העסקים הרגיל.

כיצד ביטוח שותפים נותן מענה לכל הבעיות שתוארו עד כה?
כדי לממש את הפתרון הרצוי יש צורך בקביעת הוראות מיוחדות בהסכם השותפות שיבטיחו את זכויות היורשים ואת העברת חלקו של השותף שנפטר לשותפים הנותרים ללא תקלות ושיבושים בעסק. הדרך לפתרון זה היא ביצירת קרן שתעמוד בעת הצורך למטרת העברת חלקו של הנפטר לשותפים הנותרים. קרן כזו שתהיה מובטחת בכל עת שתידרש (כלומר במות השותף), ניתן ליצור רק במסגרת פוליסה לביטוח חייו של כל שותף.

הסכום שישולם על ידי חברת הביטוח יהווה (בדרך כלל) חלק נכבד מהתמורה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, יהיה זמין במועד הרצוי, ימנע את הצורך בהלוואות ויבטיח לשותפים הנותרים שותף "חדש" אידיאלי - הם עצמם.

כיצד ינהגו שותפים בחברה?
להבדיל משותפות, עם פטירתו של שותף בחברה, אין החברה מתפרקת והמניות עוברות בירושה.
כדי למנוע מצב בו המניות עוברות ליורשים ההופכים באופן אוטומאטי לשותפים חדשים בחברה, מומלץ לנסח הסכם (אשר יעוגן גם בתקנות החברה) לפיו השותפות הינה למקרה חיים בלבד ועם פטירת מי מהשותפים, המניות שלו הופכות למניות נדחות, ותמורה בגינן תשולם באמצעות פוליסת הביטוח.

מה חשוב לוודא?
1. יש לערוך הסכם שותפים (מומלץ להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום) אשר יכלול את כל התרחישים הנובעים ממקרי מוות, נכות
ופרישה של השותפים.
2. יש לערוך פוליסות ביטוח פרטיות כאשר המבוטח הינו השותף ובני משפחתו הם המוטבים. חשוב לזכור כי במקרה והמוטבים
אינם בני המשפחה – סכום הביטוח יחוייב במס.
3. מומלץ להסדיר את תשלום הפרמיות מחשבון השותפות או החברה וזאת לצורך פיקוח בלבד, שהרי הפוליסות הן פוליסות פרט
והפרמיה אינה נחשבת כהוצאה מוכרת.
4. יש לעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת על פי שווי חלקו של השותף בעסק.

צור קשר

יצירת קשר- רפאל כהן

גיבורי ישראל 10, פולג, נתניה.

טלפון: 072-2384238

פקס: 074-7930075

נייד: 052-3347300

דואר אלק':

refael@insurance-service.co.il

 

הצהרה

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אתר זה הינו אתר שיווק פנסיוני ובעלי האתר מחזיקים ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המובא כאן הינו לצורך ידע כללי בלבד. גילוי נאות - רפאל כהן ניהול פיננסי אישי אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. רפאל כהן ניהול פיננסי אישי הינו סוכן ביטוח פנסיוני, אשר משווק מוצרים פנסיוניים, פיננסיים ומוצרי ביטוח אשר בגינם הוא זכאי לעמלות זהות מכל החברות ואו שגובה שכר טרחה עפ"י המפורסם במחירון כאן באתר ועל פי ההסכמים הקיימים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות כפי שמופיע בגילוי נאות. 

© 2017 Refael Cohen. All Rights Reserved.